Následující ročník konference proběhne 9. - 10. listopadu 2016.
PROGRAM KONFERENCE
Vzdělávací akce je akreditována pro zdravotní sestry – 3 kredity
a rovněž pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 (č. akce 44712) – 9 kreditů.
středa – 9. 11. 2016
8.00 - 9.30
Registrace účastníků
10.00 - 10.30
Zahájení konference
Ing. Leoš Raibr – výkonný ředitel společnosti STAPRO s. r. o.
prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. – prorektor pro vědu Univerzity Pardubice
Ing. Jan Řehounek – náměstek primátora města Pardubic
Ing. Miroslav Gregor – vedoucí odboru zdravotnictví, Krajský úřad Pardubického kraje
10.30 - 12.15
Krajské zdravotnictví
„Jaká jsou pro regionální poskytovatele zdravotní péče hlavní témata roku 2016 a co očekávat od roku 2017?“
Garant bloku: Ing. Michal Břeň
 
Nemocnice Pardubického kraje - pět nemocnic, jeden tým
Společnost Nemocnice Pardubického kraje, která vznikla 31. 12. 2014 sloučením 5 nemocnic akutní lůžkové péče, se s obratem více než 3,5 miliardy korun a se zhruba 4 500 zaměstnanci řadí mezi desítku největších nemocnic v zemi. Společnost tvoří pět pracovišť - Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Ústeckoorlická nemocnice, Litomyšlská nemocnice a Svitavská nemocnice. Ekonomický výsledek spojených nemocnic je úspěchem, již druhým rokem nejsou ve finanční ztrátě, v roce 2015 vykázaly v součtu kladný výsledek ve výši 0,4 milionu korun oproti plánované ztrátě 20 milionů korun. Zároveň bylo v roce 2015 v nemocnicích investováno bezmála 850 miliónů korun.
MUDr. Tomáš Gottvald,
generální ředitel, NPK a.s.
 
Koncepce zdravotnictví v Královéhradeckém kraji
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje je zastřešující mateřská akciová společnost založená Královéhradeckým krajem. Společnost tvoří pět pracovišť - Nemocnice Trutnov, Nemocnice Náchod, Nemocnice Jičín, Nemocnice Dvůr Králové nad Labem a Nemocnice Rychnov nad Kněžnou. V uplynulém roce se společnosti ekonomicky dařilo, bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku u všech organizací holdingu, byly uhrazeny všechny závazky po splatnosti a kromě ON Náchod byly vyrovnány i neuhrazené ztráty z minulých let. Hlavní výzvou současnosti je naplnění personální stránky koncepce zdravotnictví KHK na roky 2016-2020.
Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.,
předseda představenstva, Zdravotnický
holding Královéhradeckého kraje
 
Současnost a perspektiva krajských nemocnic v Moravskoslezském kraji
Moravskoslezský kraj je zřizovatelem šesti nemocnic - Nemocnice s poliklinikou Havířov, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, Nemocnice Třinec, Nemocnice ve Frýdku-Místku, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov a Slezská nemocnice v Opavě. Tyto nemocnice hospodařily v roce 2015 s rozpočtem téměř 5 miliard korun, hospodaření skončilo ztrátou ve výši 49 miliónů korun. Tento výsledek, který je lepší než plánovaný, navíc zásadně ovlivnily nebývale vysoké investice v řádech stamiliónů korun, představující pozitivní příslib do budoucna. Součástí těchto investic byly i projekty v oblasti IT/ICT včetně e-Health portálu Transmise, sloužícího pro předávání informací mezi subjekty a směrem k pacientům.
Ing. Jiří Martinek, náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje
pro oblast zdravotnictví
 
Příčiny úspěchu jihočeského zdravotnictví a jeho další výzvy
Příspěvek je zamyšlením nad efektivitou jihočeského zdravotnictví a snaží se identifikovat hlavní příčiny toho, proč zde jsou veřejné zdroje využívány lépe, pro větší užitek pacientů. Současně upozorňuje na aktuální problémy českého zdravotnictví, kterým musíme nebo budeme muset čelit při řízení našich nemocnic.
Ing. Michal Čarvaš,
člen představenstva,
Jihočeské nemocnice, a.s.
12.15 - 13.15
Oběd
13.15 - 15.00
Pokroky českého a slovenského elektronického zdravotnictví
„Už máme jasný směr i motor budování českého eHealth!? Postupujeme a kterým směrem?“
Garant bloku: Ing. Jan Horák
 
Aktuálny stav eHealthu na Slovensku
Přednáška vyřazena ze zdravotních důvodů autora.
Ing. Peter Blaškovitš,
riaditeľ Národného centra
zdravotníckych informácií
 
Technológie v službách pacienta a lekára
Nové technológie v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu čoraz viac prenikajú nielen do bežného života pacientov ale aj do každodennej liečebnej praxe. Špičkové zdravotnícke prístroje a technológie uľahčujú prácu odborníkom pri diagnostikovaní a následnej liečbe v rôznych oblastiach medicíny, ale nachádzajú si cestu aj do ambulancií praktických lekárov. Elektronické služby dnes spájajú lekára, lekárnika, pacienta, zdravotnú poisťovňu, prípadne aj záchrannú zdravotnú službu, a vďaka výmene informácii v online režime zvyšujú kvalitu a bezpečnosť liečby. Elektronické služby v zdravotníctve majú svoj podiel aj na vyššom komforte pacienta a lepšom manažmente pacientov v zdravotníckych zariadeniach pri čerpaní zdravotnej starostlivosti.
MUDr. Mgr. Marian Faktor,
ředitel úseku vztahů s poskytovateli
zdravotní péče, ZP Dôvera
 
Krajské řešení eHealth, sdílených služeb a architektury ICT v MS kraji
Sjednocování a sdílení IT systémů a služeb dle metodiky architektury ICT služeb kraje. Portál kraje jako nástroj pro přístup ke sdíleným IT službám. Přesné vykazování nákladů na pacienta pomocí jednotné logistiky operačních sálů. Transmise – sdílení zdravotnické dokumentace mezi poskytovateli péče, přístup pacienta ke své dokumentaci. Rozvoj eHealth v MS kraji – elektronizace procesů s využitím moderních mobilních technologií.
Ing. Jan Vaněk, Ph.D. ,
vedoucí oddělení ICT
ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.,
konzultant KÚ v oblasti
implementace ICT projektů
 
MZ ČR - stav přípravy Národní strategie elektronického zdravotnictví další plán realizace
Seznámení se s aktuálním stavem přípravy strategie a připomínkovým řízením – nejdůležitější připomínky. Budou odůvodněny prioritní oblasti k realizaci cílů strategie a seznam žádostí na dotace z fondů ESIF.
Ing. Jiří Borej,
odbor informatiky,
Ministerstvo zdravotnictví ČR
15.00 - 15.20
Coffee break
15.20 - 17.00
Právní aspekty poskytování zdravotní a sociální péče
„Legislativní podmínky poskytování zdravotní a sociální péče“
Garant bloku: MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.
 
Odbornost 913 - mladší sestra odbornosti 925?
Témata k zamyšlení: Historie a motivace vzniku odbornosti 913, ekonomické aspekty odbornosti 913, problémy odbornosti 913, co brání rozvoji odbornosti 913, uplatnění odbornosti 913 v lůžkových ZZ a v pobytových zařízeních sociálních služeb, odbornost 913 a dlouhodobá péče. Odbornost 913 vznikla účelově v souvislosti s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, když s 15 letým odstupem byla zahájena úhrada zdravotní péče poskytovaná nelékařskými odbornostmi z veřejného zdravotního pojištění. Ač předkladatelé navrhovali uplatnění odbornosti 925 a poté úhrady prostřednictvím denních paušálů, nakonec byla prosazena varianta administrativně nejnáročnější – výkonový systém úhrady. Od počátku se tato odbornost jevila jako nechtěné dítě a především přístup zdravotních pojišťoven bránil jejímu odpovídajícímu rozvoji. Rovněž financování bylo nastaveno tak, že pro poskytovatele této odbornosti byla tato činnost vykonávána se ztrátou. I když se postupem doby dařilo ekonomickou situaci postupně zlepšovat, současný stav je stále neradostný. Jen mimořádná empatie poskytovatelů sociálních služeb, kdy je zdravotní péče dotována na úkor sociálních služeb, umožňuje samotnou existenci této odbornosti. Ostatně důkazem tohoto stavu je i nezájem ze strany lůžkových ZZ o využití své kapacity pro odbornost 913.
MUDr. Libor Svět, MBA
Předseda spolku OPORA
 
Práva pacientů – teorie vs praxe
Změna v programu ze zdravotních důvodů.
Mgr. Sabina Procházková
právní odbor FN Olomouc
 
Aktuální otázky právní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb
Odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb je především odpovědností civilní – občanskoprávní. Tato oblast byla výrazně zasažena přijetím tzv. nového občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nový občanský zákoník přinesl mimo jiné diferenciaci odpovědnosti na deliktní a smluvní a zavedl absolutní odpovědnost za škodu způsobenou vadou věci, jež nahradila odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, jež mají původ v povaze použité věci. Pokud jde o náhradu škody na zdraví, zde představuje zřejmě největší revoluci nové pojetí bolestného a ztížení společenského uplatnění.
JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Ph. D., MBA
advokát
 
Jak ověřit naplňování standardu „dodržování práv pacientů a osob pacientům blízkých“ v praxi
Jedním z hodnotících standardů péče o pacienty podle vyhlášky č. 102/2012 Sb. je dodržování práv pacientů a osob pacientům blízkých. Sdělení poukazuje na možnosti ověřování standardu v praxi nejen podle ukazatelů pro splnění standardu, ale také formou dotazů směrem k pacientům, jak svoje práva znají a využívají.
Mgr. Nina Müllerová
Fakultní nemocnice Plzeň,
Česká asociace sester
od 18.30
Společenský večer na Zámku v Pardubicích
čtvrtek – 10. 11. 2016
9.00 - 9.30
Zahájení druhého dne konference
9.30 - 12.30
Úhrady zdravotní péče
„Jaká jsou očekávání v oblasti smluvní a úhradové politiky pro rok 2017 z pohledu jednotlivých hráčů
zdravotního pojištění?“
Garant bloku: RNDr. Marcela Ambrožová
 
Úhradová vyhláška pro rok 2017
Prezentace se zaměří hlavně na východiska při tvorbě úhradové vyhlášky pro rok 2017, popis změn oproti roku 2016 a na její očekávaný dopad na chování poskytovatelů i plátců.
Ing. Helena Rögnerová,
ředitelka odboru dohledu
nad zdravotními pojišťovnami, MZ ČR
 
Regionální nemocnice stále v nejistotě?
Prezentace se soustředí jednak na problematiku politické ingerence do provozu nemocnic a na současné řešení personálního deficitu státní správou. Na závěr se pak bude zabývat úvahou, zda úhradová vyhláška pro rok 2017 nadále fixuje nerovnosti mezi nemocnicemi.
MUDr. Eduard Sohlich,
předseda AČMN
 
Strategické aktivity MZ ČR
Přednáška v souhrnu popíše dílčí strategie MZ ČR, v detailu se zaměří především na dopady telemedicíny jako jednoho z pilířů organizačních změn a nástrojů pro růst efektivity zdravotních služeb.
Ing. Martin Doležal
ředitel odboru koncepce
a strategií MZ ČR
10.45 - 11.00
Coffee break
 
Financování nákladné zdravotní péče z pohledu VZP ČR
VZP ČR zajišťuje svým pojištěncům léčbu v souladu s nejnovějšími poznatky medicíny. Nové technologie a inovativní léčivé přípravky nesou výdaje, které meziročně strmě rostou. Dynamika nárůstu nákladů je odrazem nejen zvyšujícího se počtu léčených pojištěnců. V České republice neexistuje závazná a jednotná metodika, která by umožnila objektivní hodnocení přínosu nebo prospěchu léčby pro pacienty, ve snaze standardizovat léčebné postupy a zajistit jejich maximální účelnost. V současné době je již nevyhnutelným nastavení systémových opatření, poněvadž riziko výdajů je značné a jejich predikce velmi obtížná. Snahou VZP ČR je neomezovat vysoký standard poskytované péče, nutností je však stabilizace výdajů v kontinuitě s celkovým objemem disponibilních zdrojů závislých na výši výběru pojistného a v souladu s možnostmi zdravotně pojistného plánu. Obsahem sdělení je vývoj nákladů na tuto péči v letech za VZP ČR, realizovaná opatření s cílem vytvoření úspor, jejich realokace a hledání možných řešení.
Ing. Jiří Mrázek, MBA,
ředitel Odboru úhrad
zdravotní péče, VZP ČR
 
Co nás čeká v roce 2017 a jak dál
Očekávaný vývoj úhrad pro rok 2017 a systémová doporučení Svazu zdravotních pojišťoven k vývoji systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Ing. Ladislav Friedrich, CSc.,
ředitel OZP
 
Možnosti řízení klinických procesů v nemocnicích
Prezentace se zabývá srovnáváním klinických postupů, možností jejich změny a standardizace a dopadem uskutečněných změn na potřebu personálu a dalších zdrojů.
MUDr. Pavel Hroboň, M.S.,
Advance Healthcare
Management Institute
 
Každý blok bude ukončen otevřenou diskuzí k tématu a připravené dotazy můžete zasílat na mailovou adresu: moulisova@stapro.cz. Součástí konference bude i expozice firem, které působí na trhu informačních technologií.
Prohlédněte si pozvánku na konferenci.


Na konferenci INMED 2016 se můžete přihlásit pouze prostřednictvím on-line formuláře.